Public offers

2020.09.16

Zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej zbadanie i dostosowanie do specyfiki platformy AI Investments (AII) najnowszych osiągnięć w zakresie analizy i predykcji danych czasowych opartych o zaawansowane architektury rozwiązań machine learning bazujących na dużych zbiorach danych (Big Data) i alternatywnych zbiorach danych (Alternative Data) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Link to the offer:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5673

Attachements:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

PRZEDŁUŻENIE DATY SKŁADANIA OFERT: DO 24.09.2020 r. Ze względu na fakt, że jeden z oferentów zauważył błąd niezałączenia załączników do oferty, niniejsza oferta została poprawiona i załączniki załączone poprawnie. W związku z tym oferta ulega przedłużeniu do 24.09.2020 r. do końca dnia.