Co-financed projects

National Projects

Agreement no. POIR.01.01.01-00-1815/20-00
Project title: “Expansion of the AI Investments service with advanced methods of forecasting the markets of financial instruments and automatic strategy building along with dynamic adaptation of the investment portfolio to market conditions”. Duration of the project: 01.04.201– 31.12.2023 Overall costs of the project: 10 433 287.50 PLN Co-financing: 7 661 423.75 PLN Project implemented as part of the National Center for Research and Development call – Action 1.1 R&D projects for enterprises, Sub-action 1.1.1. Industrial Research & Development carried out by enterprises – “Fast track” call for SMEs. Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program for 2014-2020.

The project aims to improve the existing AI Investments service with new functionalities including time series prediction and automatic creation and improvement of investment strategies to increase the rate of return, increase the Sharpe ratio and reduce the risk of the investment portfolio.

The improved product AI Investments resulting from this project will have the following new features compared to the current version of the product:

  • Increasing the rate of return on investment by predicting the direction of changes in the prices of financial instruments in a given time horizon.
  • Advanced opportunities to optimize investment strategies
  • Automatic creation of investment strategies
  • Automatic adaptation of investment strategies to market conditions

Eurostars-2 cut-off 9

Agreement no. E! 12894 AII

Project title: “AI Investments – an advanced investment tool based on machine learning and big data.”

Duration of the project: 01.06.2019 – 31.05.2021
Overall costs of the project: 2,647,610.88 zł/€606818,75
Co-financing: 1,588,566.53 zł/€364091,25

The aim of the project is to create a software platform for advanced assets portfolio optimization and risk control against unexpected events. New application will allow SMEs, retail investors, investment companies and large companies to better manage their portfolios and protect their assets and also public agencies to monitor risk of financial crisis. Thus, we aim to use most advanced achievements in Machine Learning (ML) field (e.g. Alpha Zero Differentiable Neural Computer etc.) to assure highest accuracy.

POIR 1.1.1

Agreement no. POIR.01.01.01-00-0144/18-00

Project title: “Construction of the AI Investments platform based on Artificial Intelligence algorithms for advanced investment strategies”.

Duration of the project: 01.08.2018– 31.08.2020
Overall costs of the project: 3 908 124,38 PLN
Co-financing: 2 439 732,37 PLN

Project implemented as part of the National Center for Research and Development call – Action 1.1 R&D projects for enterprises, Sub-action 1.1.1. Industrial Research & Development carried out by enterprises – “Fast track” call for SMEs. Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program for 2014-2020.

The goal of the project is to create a prototype of an advanced tool to optimize the investment portfolio using the most innovative solutions of Artificial Intelligence and machine learning available on the market.

The result of the project will be a platform supporting investment funds in making investment decisions. Created platform will use for its calculations individual trading strategies of institutional investors, creating a unique value for the client each time. In the work on the platform we will use the latest discoveries of the world science in the field of Artificial Intelligence (AI), in particular the latest models of neural networks and reinforcement learning algorithms.

Offer inquiries »

POIR 2.3.2

Agreement no. POIR.02.03.02-04-0019/18

Project title: “Research and adaptation to the specificity of the AI Investments platform (AII) achievements in terms of analysis and prediction of time data in order to apply time series to financial predictions”.

Duration of the project: 01.11.2018– 30.06.2019
Overall costs of the project: 490 524,00 PLN
Co-financing: 338 980,00 PLN

The project is implemented as part of Action 2.3 Proinnovative services for enterprises, Sub-action 2.3.2 “Vouchers for innovation for SMEs” of the Intelligent Development Operational Program for 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.

The aim of the project is to search and evaluate the latest developments in the analysis and prediction of time series and assessment of their applicability to improve the results of the investment platform developed by AI Investments Sp. z o.o.

The result of the project will be the creation of an advanced tool for optimizing the investment portfolio and as a consequence to supporting investment decisions by funds managing customer portfolios. The product of the project will be an improved service provided to the funds through the platform.

Offer inquiry

2020.09.16

Zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej zbadanie i dostosowanie do specyfiki platformy AI Investments (AII) najnowszych osiągnięć w zakresie analizy i predykcji danych czasowych opartych o zaawansowane architektury rozwiązań machine learning bazujących na dużych zbiorach danych (Big Data) i alternatywnych zbiorach danych (Alternative Data) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Link to the offer:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5673

Attachements:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

PRZEDŁUŻENIE DATY SKŁADANIA OFERT: DO 24.09.2020 r. Ze względu na fakt, że jeden z oferentów zauważył błąd niezałączenia załączników do oferty, niniejsza oferta została poprawiona i załączniki załączone poprawnie. W związku z tym oferta ulega przedłużeniu do 24.09.2020 r. do końca dnia.