Co-financed projects

National Projects

 POIR.01.01.01-00-0248/22-00

Agreement no. POIR.01.01.01-00-0248/22-00
Duration of the project: 2023.01.01 – 2023.12.31
Overall costs of the project: 9 126 288,31 PLN
Co-financing: 6 664 371,47 PLN.

AI Investments Sp. z o.o. will create a new product designed for mutual funds, hedge funds and investment companies. The product will enable the simulation of financial markets based on the modelling of participant behaviour. It will be possible to simulate not only on the basis of historical data but also scenarios that have not occurred in the past. By using the product, investment funds will be able to verify their investment strategies and processes under different regimes and market conditions. As part of the Fast Track project [contract no: POIR.01.01.01-00-0144/18-02], the company has developed a platform for optimising investment portfolios, which it uses production-wise and continuously improves. As part of this project, a market simulation technology will be developed, and integrated into the current investment strategy development process used at AI Investments (process innovation) and a newly developed FinAISym product will be offered to clients (product innovation). The project will include research based on the latest developments in multiagent RL algorithms, and creating a unique advanced module to simulate financial markets based on modelling the behaviour of its participants as RL agents, together with an appropriate environment for the operation of the agents mentioned above. The market simulation will be based on the actions performed by the agents and their impact on the prices of financial instruments. This will allow the modelling of market scenarios that have not occurred historically. This will make it possible for the investment funds to test their strategies and processes against potential future market behaviour, making them more robust and secure. There will be three types of work: industrial research (E1), development work (E2) and pre-implementation work (E3).

 

Eurostars 3 – Call 2

Agreement no. E!1278
Project title: Universal Auto-Adaptive Time Series Forecasting Framework (ADVISOR)

Duration of the project: 2022.10.01 – 2025.07.31

Overall costs of the project: €763 764.94/3 454 356.09 PLN

Co-financing:  €532 475.27/2 408 279.15 PLN

The aim of the project is to create an auto-adaptive forecasting module that will enable us to predict future values of a given time series with remarkably high accuracy. The module will not only apply the correct parameters but also select the entire algorithm-based prediction method to maintain validity under different conditions. Thanks to our invention, time series forecasting, which is a key element of financial portfolio management, will see a significant increase in efficiency, reliability and robustness. Furthermore, we will deliver an auto-adaptive and multifunctional forecasting framework integrated with AI Investments, InbestMe & benchANT platforms.

 

Offer inquiries:

AII/88/ADVISOR/2022.09/01  (data ogłoszenia: 2022.09.15)

W związku z realizacją przez AI Investments Sp. z o.o. projektu pn.: „Uniwersalny, auto-adaptacyjny system prognozowania szeregów czasowych” (Universal Auto-Adaptive Time Series Forecasting Framework) w ramach Programu: European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars-3, call 17 (numer umowy: Innovative SMEs/2/88/ADVISOR/2022) stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” AI Investments Sp. z o.o. pragnie wyłonić podwykonawcę na przeprowadzenie zadań programistycznych w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych projektu:

Etap 1 – Ekstrakcja cech i wykrywanie anomalii

Etap 2 – Autoadaptacyjne zespoły prognostyków

Etap 3 – Implementacja i integracja modułu prognozowania auto-adaptacyjnego – Iteracja 1.0

Etap 4 – Implementacja i integracja modułu prognozowania auto-adaptacyjnego – Iteracja 2.0 

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72312100-6 Usługi przygotowywania danych

72316000-3 Usługi analizy danych

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Szczegóły zamówienia w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII/88/ADVISOR/2022.09/01

Termin składania ofert: 2022.09.26 23:59

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII_88_ADVISOR_2022.09_01

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy AII_88_ADVISOR_2022.09_01

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nr AII_88_ADVISOR_2022.09_01.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym nr AII_88_ADVISOR_2022.09_01.docx

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO AII_88_ADVISOR_2022.09_01.docx

AII/88/ADVISOR/2022.09/02 (data ogłoszenia: 2022.09.15)

W związku z realizacją przez AI Investments Sp. z o.o. projektu pn.: „Uniwersalny, auto-adaptacyjny system prognozowania szeregów czasowych” (Universal Auto-Adaptive Time Series Forecasting Framework) w ramach Programu: European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars-3, call 17 (numer umowy: Innovative SMEs/2/88/ADVISOR/2022) stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” AI Investments Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi chmurowe do zadania 1 oraz 2 badań przemysłowych oraz zadania 3 oraz 4 prac rozwojowych.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:

Kod CPV: 72317000-0 Usługi przechowywania danych

Kod CPV: 72310000-1 Usługi przetwarzania danych

Szczegóły zamówienia w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII/88/ADVISOR/2022.09/02

Termin składania ofert: 2022.09.26 23:59

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII_88_ADVISOR_2022.09_02

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy AII_88_ADVISOR_2022.09_02

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nr AII_88_ADVISOR_2022.09_02.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym AII_88_ADVISOR_2022.09_04.docx

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO II_88_ADVISOR_2022.09_02.docx

AII/88/ADVISOR/2022.09/03  (data ogłoszenia: 2022.09.15)

W związku z realizacją przez AI Investments Sp. z o.o. projektu pn.: „Uniwersalny, auto-adaptacyjny system prognozowania szeregów czasowych” (Universal Auto-Adaptive Time Series Forecasting Framework) w ramach Programu: European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars-3, call 17 (numer umowy: Innovative SMEs/2/88/ADVISOR/2022) stosując zasadę konkurencyjności przewidzianą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” AI Investments Sp. z o.o. pragnie wyłonić podwykonawcę w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych:

Etap 1 – Ekstrakcja cech i wykrywanie anomalii

Etap 2 – Autoadaptacyjne zespoły prognostyków

Etap 3 – Implementacja i integracja modułu prognozowania auto-adaptacyjnego – Iteracja 1.0

Etap 4 – Implementacja i integracja modułu prognozowania auto-adaptacyjnego – Iteracja 2.0

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72312100-6 Usługi przygotowywania danych

72316000-3 Usługi analizy danych

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Szczegóły zamówienia w Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII/88/ADVISOR/2022.09/03

Termin składania ofert: 2022.09.26 23:59

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia AII_88_ADVISOR_2022.09_03

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy AII_88_ADVISOR_2022.09_03

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nr AII_88_ADVISOR_2022.09_03.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym AII_88_ADVISOR_2022.09_03.docx

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO II_88_ADVISOR_2022.09_03.docx

Agreement no. OIR.02.03.06-14-0013/22-00 Granty na Eurogranty
Project title: Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji przez AI Investments Sp. z o.o. w ramach programu Horyzont Europa.
Duration of the project: 2.11.2021 – 31.12.2022
Overall costs of the project: 239 310.00 PLN
Co-financing: 239 310.00 PLN
Celem projektu jest opracowanie wniosku o Eurogrant, którego realizacja pozwoli AI Investments Sp. z o.o. na zwiększenie
innowacyjności poprzez wdrożenie nowych technologii w zakresie predykcji szeregów czasowych. Stworzone rozwiązanie będzie kierowane do SME oraz innych organizacji. Zgodnie z przyjętą strategią, AI Investments kontynuuje prace nad rozwiązaniem umożliwiającym optymalizacje portfeli inwestycyjnych, które stanie się flagowym produktem firmy, wytyczającym nowe standardy dla wykorzystania AI w procesie inwestycyjnym.

Agreement no. POIR.02.03.06-14-0029/21
Project title: Preparation of the Eurogrant project planned for implementation by AI Investments Sp. z o.o. under the Horizon Europe programme.
Duration of the project: 01/06/2021 – 31/12/2022
Overall costs of the project: 280 060.00 PLN
Co-financing: 280 060.00 PLN

OPERATIONAL PROGRAM Smart Growth priority axis 2 Support for the environment and the potential of enterprises to conduct R&D&I activity. Action 2.3. Pro-innovative services for enterprises. Sub-action 2.3.6 Grants for Eurogrants.

The project aims to develop a Eurogrant application, the implementation of which will allow AI Investments Ltd to increase innovation by developing an innovative platform for optimising financial portfolio management. The implementation of the project will introduce advanced solutions based on artificial intelligence and machine learning to the financial industry. It will contribute to achieving a level of efficiency in this area that was previously beyond the reach of analysts. The created solution will aim at both: 

  • large, globally operating investment funds and
  • smaller entities focusing on investment execution in domestic markets. 

In line with its strategy, AI Investments Ltd is continuing to develop a solution that will become the company’s flagship product setting new standards for financial markets.

Agreement no. POIR.01.01.01-00-1815/20-00

Project title: “Expansion of the AI Investments service with advanced methods of forecasting the markets of financial instruments and automatic strategy building along with dynamic adaptation of the investment portfolio to market conditions”.

Duration of the project: 01.04.201– 31.12.2023
Overall costs of the project: 10 433 287.50 PLN
Co-financing: 7 661 423.75 PLN

Project implemented as part of the National Center for Research and Development call – Action 1.1 R&D projects for enterprises, Sub-action 1.1.1. Industrial Research & Development carried out by enterprises – “Fast track” call for SMEs. Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program for 2014-2020.

The project aims to improve the existing AI Investments service with new functionalities including time series prediction and automatic creation and improvement of investment strategies to increase the rate of return, increase the Sharpe ratio and reduce the risk of the investment portfolio.

The improved product AI Investments resulting from this project will have the following new features compared to the current version of the product:

  • Increasing the rate of return on investment by predicting the direction of changes in the prices of financial instruments in a given time horizon.
  • Advanced opportunities to optimize investment strategies
  • Automatic creation of investment strategies
  • Automatic adaptation of investment strategies to market conditions

Eurostars-2 cut-off 9

Agreement no. E! 12894 AII

Project title: “AI Investments – an advanced investment tool based on machine learning and big data.”

Duration of the project: 01.06.2019 – 31.05.2021
Overall costs of the project: 2,647,610.88 zł/€606818,75
Co-financing: 1,588,566.53 zł/€364091,25

The aim of the project is to create a software platform for advanced assets portfolio optimization and risk control against unexpected events. New application will allow SMEs, retail investors, investment companies and large companies to better manage their portfolios and protect their assets and also public agencies to monitor risk of financial crisis. Thus, we aim to use most advanced achievements in Machine Learning (ML) field (e.g. Alpha Zero Differentiable Neural Computer etc.) to assure highest accuracy.

POIR 1.1.1

Agreement no. POIR.01.01.01-00-0144/18-00

Project title: “Construction of the AI Investments platform based on Artificial Intelligence algorithms for advanced investment strategies”.

Duration of the project: 01.08.2018– 31.08.2020
Overall costs of the project: 3 908 124,38 PLN
Co-financing: 2 439 732,37 PLN

Project implemented as part of the National Center for Research and Development call – Action 1.1 R&D projects for enterprises, Sub-action 1.1.1. Industrial Research & Development carried out by enterprises – “Fast track” call for SMEs. Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program for 2014-2020.

The goal of the project is to create a prototype of an advanced tool to optimize the investment portfolio using the most innovative solutions of Artificial Intelligence and machine learning available on the market.

The result of the project will be a platform supporting investment funds in making investment decisions. Created platform will use for its calculations individual trading strategies of institutional investors, creating a unique value for the client each time. In the work on the platform we will use the latest discoveries of the world science in the field of Artificial Intelligence (AI), in particular the latest models of neural networks and reinforcement learning algorithms.

Offer inquiries »

POIR 2.3.2

Agreement no. POIR.02.03.02-04-0019/18

Project title: “Research and adaptation to the specificity of the AI Investments platform (AII) achievements in terms of analysis and prediction of time data in order to apply time series to financial predictions”.

Duration of the project: 01.11.2018– 30.06.2019
Overall costs of the project: 490 524,00 PLN
Co-financing: 338 980,00 PLN

The project is implemented as part of Action 2.3 Proinnovative services for enterprises, Sub-action 2.3.2 “Vouchers for innovation for SMEs” of the Intelligent Development Operational Program for 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.

The aim of the project is to search and evaluate the latest developments in the analysis and prediction of time series and assessment of their applicability to improve the results of the investment platform developed by AI Investments Sp. z o.o.

The result of the project will be the creation of an advanced tool for optimizing the investment portfolio and as a consequence to supporting investment decisions by funds managing customer portfolios. The product of the project will be an improved service provided to the funds through the platform.

Offer inquiry

2020.09.16

Zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej zbadanie i dostosowanie do specyfiki platformy AI Investments (AII) najnowszych osiągnięć w zakresie analizy i predykcji danych czasowych opartych o zaawansowane architektury rozwiązań machine learning bazujących na dużych zbiorach danych (Big Data) i alternatywnych zbiorach danych (Alternative Data) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Link to the offer:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5673

Attachements:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań [AII_1_232_2020]

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

PRZEDŁUŻENIE DATY SKŁADANIA OFERT: DO 24.09.2020 r. Ze względu na fakt, że jeden z oferentów zauważył błąd niezałączenia załączników do oferty, niniejsza oferta została poprawiona i załączniki załączone poprawnie. W związku z tym oferta ulega przedłużeniu do 24.09.2020 r. do końca dnia.