Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr AII/01/2020

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr AII/01/2020

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer AII/01/2020 z dnia 2020/01/28, dotyczące zakupu 3 sztuk komputerów developerskich, nie wpłynęła żadna oferta w wersji elektronicznej lub papierowej.
Z uwagi na brak ofert spełniających wymagane kryteria i działając zgodnie z regulaminem konkursu, firma AI Investments
Sp. z o.o. samodzielnie zakupi przedmiot zapytania ofertowego po przeprowadzeniu analizy cen produktów dostępnych na wolnym rynku.

Nazwa projektu: „Budowa platformy AI Investments opartej na algorytmach sztucznej inteligencji dla zaawansowanych strategii inwestycyjnych” współfinansowanego w ramach konkursu 1/1.1.1/2018 ”Szybka ścieżka” MŚP.

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr AII/01/2020: zakup trzech komputerów developerskich posiadających konfigurację dedykowaną do równoległego, wielowątkowego przetwarzania dużych wolumenów danych.
Termin składania ofert: 2020.02.05
Miejsce i sposób składania ofert:
a) W formie elektronicznej na adres e-mail: michal.semczuk@aiinvestments.pl, lub
b) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Christiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert oraz do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: michal.semczuk@aiinvestments.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Semczuk
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 699 000 004

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego trzech komputerów developerskich posiadających konfigurację dedykowaną do równoległego, wielowątkowego przetwarzania dużych wolumenów danych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Budowa platformy AI Investments opartej na algorytmach sztucznej inteligencji dla zaawansowanych strategii inwestycyjnych”, współfinansowanego w ramach konkursu 1/1.1.1/2018 ”Szybka ścieżka” MŚP dla realizacji prac w projekcie o numerze POIR.01.01.01-00-0144/18.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:
Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, AI Investments Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia dostawcy trzech komputerów developerskich posiadających konfigurację dedykowaną do równoległego, wielowątkowego
przetwarzania dużych wolumenów danych na potrzeby realizacji prac w projekcie.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech komputerów developerskich posiadających konfigurację dedykowaną do równoległego, wielowątkowego przetwarzania dużych wolumenów danych. Minimalna, wymagana konfiguracja:

Procesor AMD Ryzen 9 3900X
Pamięć RAM 64 GB (DDR4 3600 MHz CL 16)
Dysk SAMSUNG 970 PRO 1TB M.2
Obudowa DARK BASE PRO 900 BLACK REV. 2
Cooler CPU Alphacool Eisbaer LT 360
Zasilacz Dark Power pro 11 1000w
Karta graficzna 2xRTX2080Ti

Procesor AMD Ryzen 9 3900X
Pamięć RAM 64 GB (DDR4 3600 MHz CL 16)
Dysk SAMSUNG 970 PRO 1TB M.2
Obudowa DARK BASE PRO 900 BLACK REV. 2
Cooler CPU Alphacool Eisbaer LT 360
Zasilacz Dark Power pro 11 1000w
Karta graficzna 2xRTX2080Ti

Procesor AMD Ryzen 9 3900X
Pamięć RAM 64 GB (DDR4 3600 MHz CL 16)
Dysk SAMSUNG 970 PRO 1TB M.2
Obudowa DARK BASE PRO 900 BLACK REV. 2
Cooler CPU Alphacool Eisbaer LT 360
Zasilacz Dark Power pro 11 1000w

Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin realizacji dostawy będącej przedmiotem zamówienia to data 2020.02.11.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Wzór umowy z Wykonawcą