Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2020

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/E12894/2020

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 01/E12894/2020 z dnia 2020.07.30 na 3 stanowiska Developera Machine Learning do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2020.08.07 zostały złożone cztery odpowiedzi. Trzy informujące o braku możliwości podjęcia się wykonania prac oraz jedna od oferenta potwierdzającego gotowść realizacji zadań projektowych:
Info.com Sp. z o.o.
W wyniku dokonanej w dniu 2020.08.10 przez zamawiającego analizy stwierdzono, że oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments.

Tytuł zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2020: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 07/08/2020 do końca dnia
Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07/08/2020 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: michal.semczuk@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy ul. S. Okrzei 2 w Skierniewicach

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: michal.semczuk@aiinvestments.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Semczuk
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 699 000 004

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który będzie mógł oddelegować do projektu trzech specjalistów na trzy stanowiska Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych oraz graficznych, którym powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Województwo: łódzkie

Powiat: skierniewicki

Miejscowość: Skierniewice

ZAŁĄCZNIKI:

01_E12894_2020 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Developera AI (3 stanowiska)

Załącznik nr 1 Formularz oferty do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Oświadczenie o przekazaniu praw do wyników

Załącznik nr 4 Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 5 Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (genom)”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (genom)”

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 01/E12894/2019 z dnia 2019.07.16 na stanowisko Senior Developer AI do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2019.07.23 została złożona tylko jedna oferta (dostarczona do siedziby oferenta):

  • Andrzej Witkowski

W wyniku dokonanej w dniu 2019.07.25 przez zamawiającego analizy stwierdzono, że oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu: CPV Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 23/07/2019 do końca dnia

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: innowacjeeu@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: innowacjeeu@aiinvestments.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Skrzypek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych  z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku zapytania ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Pełne zapytanie ofertowe:

01_E12894_2019 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Developera AI (genom)

Zapytanie ofertowe nr 02/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (graf)”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (graf)”

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 02/E12894/2019 z dnia 2019.07.16 na stanowisko Senior Developer AI do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2019.07.23 została złożona tylko jedna oferta (dostarczona do siedziby oferenta):

  • IN4MATIX Marcin Słowikowski

W wyniku dokonanej w dniu 2019.07.25 przez zamawiającego analizy stwierdzono, że oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 02/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu: CPV Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 23/07/2019 do końca dnia

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: innowacjeeu@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: innowacjeeu@aiinvestments.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Skrzypek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych  z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku zapytania ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Pełne zapytanie ofertowe:

02_E12894_2019 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Developera AI (graf)

 Zapytanie ofertowe nr 03/E12894/2019 „Usługi Senior Data Scientist”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 03/E12894/2019 „Usługi Senior Data Scientist”

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 03/E12894/2019 z dnia 2019.07.16 na stanowisko Senior Data Scientist do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2019.07.23 nie została złożona żadna oferta spełniająca przyjęte przez oferenta założenia.
W związku z powyższym zapytanie ofertowe zostało zamknięte bez rozstrzygnięcia dostawcy.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 03/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 23/07/2019 do końca dnia

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: innowacjeeu@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny. 

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: innowacjeeu@aiinvestments.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Skrzypek 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych  z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku zapytania ofertowego. 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Pełne zapytanie ofertowe:

03_E12894_2019 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Data Scientist